1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten tussen VDR Totaal Reiniging B.V. en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen beide partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

2. Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en VDR Totaal Reiniging B.V. met instemming van de opdrachtgever een start met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt verondersteld dat de opdrachtgever de opdracht conform offerte heeft verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden VDR Totaal Reiniging B.V. eerst nadat deze schriftelijk door  VDR Totaal Reiniging B.V. zijn bevestigd.

3. Offertes
a. De door VDR Totaal Reiniging B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. VDR Totaal Reiniging B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. 
b. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes en overeenkomsten zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 
d. Indien de opdrachtbevestiging (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de offerte, is VDR Totaal Reiniging B.V. aan deze afwijkingen niet gebonden. De overeenkomst komt tot stand zoals opgenomen in de offerte, tenzij VDR Totaal Reiniging B.V. anders aangeeft.
e. Een samengestelde prijsopgave verplicht VDR Totaal Reiniging B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs indien de opdrachtgever de opdracht slechts gedeeltelijk bevestigt.
f. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst
a. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door VDR Totaal Reiniging B.V. mogelijk te maken. Hieronder vallen het juist briefen van VDR Totaal Reiniging B.V. met betrekking tot de verstrekte opdracht, het tijdig aanleveren van volledige en duidelijke gegevens, het naar behoren beschikbaar stellen van benodigde ruimtes op de overeengekomen termijn van realisatie, het op de hoogte stellen van eigen personeel over de verstrekte opdracht.
b. VDR Totaal Reiniging B.V. is niet aansprakelijk voor overschrijding van de met de opdrachtgever overeengekomen levertijden en productiekosten, indien deze het gevolg is van het niet nakomen van het gestelde in artikel 4a.

5. Gewijzigde opdracht
Indien VDR Totaal Reiniging B.V. door hetgeen gesteld in artikel 4a genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

6. Betalingsverplichting
a. Betaling dient te geschieden binnen 20 dagen na factuurdatum, op een door VDR Totaal Reiniging B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Indien na het verstrijken van deze termijn VDR Totaal Reiniging B.V. nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Zowel buitenrechterlijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 34,-.
b. Indien de opdrachtgever ter zake betaling van enige factuur in verzuim is conform het bepaalde in lid a van dit artikel is VDR Totaal Reiniging B.V. gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten.
c. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn als gevolg van hetgeen gesteld in artikel 4a, door uitbreiding en/of wijziging van de opdracht gedurende de overeenkomst heeft VDR Totaal Reiniging B.V. het recht, gedurende de opdracht, de tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

7. Opschorting
Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens VDR Totaal Reiniging B.V. niet nakomt, worden alle door VDR Totaal Reiniging B.V. binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. 

8. Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient de opdrachtgever het gehele bedrag dat VDR Totaal Reiniging B.V. zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht te voldoen.

9. Be indigen opdracht
a. Wanneer er sprake is van van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor VDR Totaal Reiniging B.V. redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft VDR Totaal Reiniging B.V. het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dat geval heeft VDR Totaal Reiniging B.V. recht op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is VDR Totaal Reiniging B.V. verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.
b. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van VDR Totaal Reiniging B.V. redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft VDR Totaal Reiniging B.V., naast het recht op de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

10. Plichten VDR Totaal Reiniging B.V.
VDR Totaal Reiniging B.V. heeft met het aangaan van de overeenkomst de verplichting professionele medewerkers in te zetten, die zorgdragen voor een resultaat naar verwachting van de opdrachtgever en in lijn met het overeengekomen honorarium.

11. Aansprakelijkheid
a. Iedere aansprakelijkheid van VDR Totaal Reiniging B.V., dan wel haar vennoten met inbegrip van de bestuurders daarvan, is beperkt tot het bedrag van de in het desbetreffende geval geldende opdracht, met dien verstande dat bij een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid is beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium, een en ander behoudens opzet, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van de zijde van VDR Totaal Reiniging B.V.
b. Behoudens opzet, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid aan de zijde van VDR Totaal Reiniging B.V. is alle aansprakelijkheid van VDR Totaal Reiniging B.V. voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.
c. VDR Totaal Reiniging B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van beslissingen van overheidsinstellingen zoals het UWV. 
d. VDR Totaal Reiniging B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of verzending geschiedt door of namens VDR Totaal Reiniging B.V., de opdrachtgever of derden.”.

12. Overmacht
a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
c. VDR Totaal Reiniging B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
d. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
e. Voorzover VDR Totaal Reiniging B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VDR Totaal Reiniging B.V. gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

13. Geheimhouding
a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
b. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VDR Totaal Reiniging B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VDR Totaal Reiniging B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VDR Totaal Reiniging B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch.

14. Overige bepalingen
a. Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden VDR Totaal Reiniging B.V. niet, tenzij en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover VDR Totaal Reiniging B.V. de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
b. Op de overeenkomst tussen VDR Totaal Reiniging B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15. Bezwaar, Beroep en juridische betrokkenheid
Indien VDR Totaal Reiniging B.V. op enigerlei wijze, hetzij als getuige, als deskundige of anderszins, wordt betrokken in enigerlei juridische procedure, welke verband houdt met de door VDR Totaal Reiniging B.V. ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerde opdracht, is VDR Totaal Reiniging B.V. gerechtigd de door haar in het kader van die procedure bestede tijd op basis van een gebruikelijk uurtarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.